Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die beroep doet op de dienstverlening van Buro Rechtshulp (ex)GGZ-cliënten hierna te noemen Buro Rechtshulp.
 2. Buro Rechtshulp heeft ten doel het kosteloos verlenen van juridisch advies en sociale ondersteuning aan (ex-)GGZ-cliënten. Deze dienst wordt verleend door juristen op vrijwillige basis.
 3. Buro Rechtshulp is niet verplicht een zaak, al dan niet in gedeelten, van de cliënt in behandeling te nemen. Buro Rechtshulp zal dit naar eigen inzicht beoordelen op grond van het beleid en afweging van de betrokken belangen.
 4. Buro Rechtshulp kan besluiten om een zaak te sluiten wanneer daartoe aanleiding is. De cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk en door de cliënt gewenst zal de cliënt worden verwezen naar een derde.
 5. De medewerkers van Buro Rechtshulp hebben de mogelijkheid, wanneer zij van mening zijn dat hun diensten worden gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, een niet door hen gewenst doel of in strijd is met deze algemene voorwaarden, de cliënt het recht te ontzeggen om nog langer van hun diensten gebruik te maken.
 6. Elke vorm van agressie jegens de medewerkers wordt niet geaccepteerd. Bij elke vorm van agressie kan het dossier (A) per direct worden gesloten, (B) aangifte worden gedaan bij de politie en (C) indien nodig andere passende maatregelen worden getroffen.
 7. Buro Rechtshulp heeft ten doel het verlenen van kosteloos juridisch advies. Indien er bij het uitwerken van een zaak kosten gemaakt worden dan is hier vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt voor vereist. De kosten komen na akkoord voor rekening van de bezoeker.
 8. De medewerkers van Buro Rechtshulp zijn allen vrijwilligers. Het is dan ook niet mogelijk om op elk moment gewenst contact te krijgen met de medewerkers. De gemaakte afspraken met de medewerker(s) zullen als leidraad dienen in het verder verloop van het contact.
 9. Buro Rechtshulp streeft ernaar op het spreekuur een advies te geven. Indien dit niet mogelijk is dan volgt later een (schriftelijk) advies of wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
 10. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie en adviezen gegeven worden door juristen die op vrijwillige basis werkzaam zijn. De bezoeker mag niet zonder meer afgaan op de juistheid van de door de medewerkers gegeven informatie en adviezen.
 11. Medewerkers van Buro Rechtshulp en Buro Rechtshulp zelf zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. De cliënt blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk voor de ondernomen werkzaamheden. Iedere andere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de WA-verzekering van SCIP uitbetaald.
 12. Buro Rechtshulp werkt op afspraak. Slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van Buro Rechtshulp, kan hiervan worden afgeweken.
 13. Voor het geven van een passend advies dient u de relevante gegevens en informatie te verschaffen. Indien mogelijk dient u de benodigde informatie/documenten zo spoedig mogelijk te overhandigen. Buro Rechtshulp zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de door u verschafte gegevens omgaan. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wanneer er sprake is van nieuwe feiten of feiten die aan verandering onderhevig zijn geweest dient u deze onverwijld door te geven.
 14. Uw dossier kan worden gebruikt voor interne evaluatie en bespreking.
 15. Uw dossier wordt na afloop bewaard in ons archief.
 16. Klachten kunnen allereerst worden besproken met de betrokken medewerker(s). Indien onverhoopt geen passende oplossing wordt gevonden, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de teamleider van SCIP.
 17. Buro Rechtshulp treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken, bovenstaande geldt tevens voor de Budgetwijzer.
 18. Buro Rechtshulp heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in geheel niet aan.